ကဗ်ာက႑(၁၀)

posted under by chitsanm
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူ


ဘေလာ့ဂ္ကိုခ်စ္ ရင္မွာႏွစ္၍

အိပ္ပ်က္ညေတြ မ်ားဖူးၿပီ။


ဘေလာ့ဂ္ကိုခင္ သံေယာဇဥ္ေၾကာင့္

ခ်စ္သူစြန္႔ခြာ ေျပးဖူးၿပီ။


ဘေလာ့ဂ္ျမတ္ႏုိး ရင္မွာကိုး၍

ဆဲဆုိေငါက္ငန္း မုန္တိုင္းၾကမ္းကို

၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ႀကံဳဖူးၿပီ။


မည္သုိ႔ႀကံဳဆံု ရင္မခုန္ခဲ့

အဟုန္ျမင့္မား ခ်စ္စိတ္ပြားကာ

သည္း(သဲ)ၾကားမွပင္ ထာ၀ရရွင္၏။


ယုိင္လွ်င္ျပန္ထ၊ ျပတ္လွ်င္ျပန္တဲြ

လဲလွ်င္ျပန္ထ၊ ဇဲြလံု႕လႏွင့္

ညညေန႔ေန႔ အိပ္စားေမ့လည္း

ေရေတြ႕ေရႊၾကာ ပူပင္းကင္းစြာ

Blogger နယ္မွာ ေပ်ာ္ပါသည္။


Music Blog နဲ႔ လက္ရွိ Blog ႏွစ္ခုအၾကား ျဗာမ်ားေနအခုိက္ အျဖစ္အပ်က္ေလးပါ။

0 comments

Make A Comment
top