The History of Valentine's Day

posted under by chitsanm
တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေဖေဖၚ၀ါရီလတုိင္းမွာ St. Valentine ၏ အထိမ္းအမွတ္ေနႏွင့္ သၾကား လံုးအခ်ဳိမ်ား၊ ပန္းမ်ားႏွင့္ လက္ေဆာင္မ်ားကို ခ်စ္သူအခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ St. Valentine ဆုိေသာ ပေဟဠိဆန္ေနတတ္ေသာ Saint ဆုိသူမ်ားမွာ မည္သူနည္း။ သူ၏ေန႔တြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဂုဏ္ျပဳပဲြျပဳလုပ္ရသနည္း။ Valentine’s Day ႏွင့္ ဤ Saint တုိ႔၏ ရာဇ၀င္သည္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေဖေဖၚ၀ါရီလသည္ ၾကည္ႏူးဆြတ္ပ်ံ႕ဖြယ္ ခ်စ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ထံုမႊန္ေနမွန္း သိခဲ့ၾကသည္။ St. Valentine’s ေန႔သည္ ခရစ္ယန္ႏွင့္ ေရာမေခတ္တုိ႔၏ ႐ုိးရာဓေလ့မ်ား၏ အေငြ႕အသက္မ်ား ပါေနလွ်က္ရွိသည္။ St. Valentine သည္ မည္သူနည္း။ သူသည္ ဤေရွး႐ိုးထံုးတမ္းစဥ္လာႏွင့္ မည္သုိ႔ ဆက္စပ္ေနသနည္း။ ယေန႔ Catholic ဘုရားေက်ာင္းသည္ Valentine (သုိ႔မဟုတ္) Valentinus အမည္ရွိေသာ Saint သံုးဦးကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။

အဆုိတစ္ခု(ဒ႑ာရီ / သမုိင္း)က ေျပာသည္မွာ Valentine သည္ တတိယရာစုႏွစ္တြင္ ေရာမႏုိင္ငံတြင္ရွိခဲ့ေသာ ဘုန္း ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္သည္ဟု ဆုိထားသည္။ Claudius II ရွင္ ဘုရင္က အိမ္ေထာင္မရွိေသာ ေယာက်္ားမ်ားသည္ အိမ္ ေထာင္ရွိေယာက်္ားမ်ားထက္ ပုိ၍ေကာင္းေသာ စစ္သားမ်ား ျဖစ္သည္ဟုဆုိကာ၊ လူငယ္ေယာက်္ားမ်ားအား အိမ္ေထာင္ မျပဳရဟူေသာ အမိန္႔ထုတ္လုိက္သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Valentine ကမူ ဤကဲ့သုိ႔ တရားမွ်သမႈမရွိေသာ ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ကာ၊ ခ်စ္သူမ်ားအား တိတ္တဆိတ္ လပ္ထပ္ထိမ္းျမားေပးခဲ့သည္ကို ရွင္ဘုရင္ႀကီး သိသြားေသာအခါ သူ႔အား ေသဒဏ္အမိန္႔ ခ်မွတ္ခံလုိက္ရသည္ဟုလည္းေကာင္း။

ေနာက္အဆုိတရပ္((ဒ႑ာရီ / သမုိင္း)ကမူ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Valentine သည္ လြန္စြာ ရက္စက္၍ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံရေသာ ေရာမေထာင္သားမ်ားကို လြတ္ေျမာက္ထြက္ေျပး ေစရန္ ကူညီမိခဲ့သည့္အတြက္ အသတ္ခံရသည္ဟုလည္းေကာင္း။

ေနာက္အဆုိတရပ္(ဒ႑ာရီ / သမုိင္း)ကမူ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Valentine သည္ ပထမဦး ဆံုးေသာ Valentine ႏႈတ္ခြန္းစာကို သူကိုယ္တုိင္ေရးခဲ့သည္ဟုဆုိ၏။ သူသည္ ေထာင္ထဲတြင္ ရွိစဥ္ ေထာင္မွဴး၏ သမီးကို ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္မိၿပီး မေသမီ သူမအား စာတစ္ေစာင္ေရးခဲ့သည္။ ၿပီးလွ်င္ “From Your Valentine” ဟု ဆုိင္းထုိးခဲ့ရာ ၄င္း အသံုးအႏႈံးကို ယေန႔ထက္တုိင္ သံုးစဲြေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။

သူ၏ သမုိင္းေၾကာင္းရာဇ၀င္သည္ မည္မွ်ပင္ ႐ႈပ္ေထြးမ်ားျပားေစကာမူ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Valentine သည္ ၾကင္နာတတ္ေသာ၊ သူရဲေကာင္းဆန္ေသာ၊ ခ်စ္ခင္တတ္ေသာသူ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အလယ္ပုိင္းေခတ္မ်ားတြင္ သူသည္ အဂၤလန္ႏွင့္ ျပင္သစ္တြင္ ေပၚလြင္ထင္ရွားေသာ Saint တစ္ပါးျဖစ္သည္ဟု ဆုိလွ်င္ မွားမည္ဟုတ္ပါ။

တခ်ဳိ႕က Valentine’s Day သည္ ေဖေဖၚ ၀ါရီလ အလယ္တြင္ က်င္းပရျခင္းအေၾကာင္း မွာ St. Valentine ( ၂၇၀ ေအဒီတြင္ ကြယ္ လြန္သြားေသာ)၏ ေသဆံုးျခင္းအထိမ္းအ မွတ္အတြက္ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ က်င္းပသည္ ဟု ဆုိၾကသည္။

တခ်ဳိ႕အဆုိအရမူ ဤ Valentine ေန႔ကို ေဖေဖၚ၀ါရီလအလယ္တြင္ က်င္းပရျခင္းအ ေၾကာင္းမွာ ခရစ္ယန္ဘရားရွိခုိးေက်ာင္းက ဘာသာမရွိ အ႐ိုင္းလူတုိ႔အား ခရစ္ယန္ဘာ သာဘက္ သိမ္းသြင္းရန္ အလုိရွိသူတုိ႔က Lupercalia ဟုေခၚေသာ ပဲြေတာ္ကို ေဖေဖၚ၀ါရီလအလယ္တြင္ တမင္က်င္းပသည္ဟု ယူဆ ၾကသည္။

ေရာမေခတ္အခါက ေဖေဖၚ၀ါရီလသည္ ေႏြဦးေပါက္စကာလဟု သတ္မွတ္ကာ ဤအခ်ိန္တြင္ သန္႔စင္ျခင္းျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ အိမ္မ်ားကို လွဲက်င္း သန္႔စင္ၾကကာ၊ ဆားႏွင့္ spelt ဟုေခၚေသာ ဂ်ဳံတစ္မ်ဳိးႏွင့္ တစ္အိမ္လံုးကို ႀကဲျဖန္႔ၾက သည္။ Lupercalia ပဲြေတာ္သည္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၅ တြင္ က်င္းပၿပီး၊ မ်ဳိးေစ့ရွင္သန္ ေစျခင္းပဲြေတာ္ဟု ေခၚဆုိအပ္သည္။ ဤပဲြေတာ္သည္ Faunus ဟုေခၚေသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေရာမဘရားကို၄င္း၊ ေရာမကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္ဆုိေသာ Romulus ႏွင့္ Remus တုိ႔ကို ဂုဏ္ျပဳပဲြအထိမ္းအမွတ္လည္းျဖစ္သည္။ ထုိပဲြေတာ္ကို Luperci ဟုေခၚေသာ ရာမဘုန္းႀကီးဂုိဏ္းက ဦးေဆာင္က်င္းပသည္။ သူတုိ႔သည္ Romulus ႏွင့္ Remus တုိ႔ ေမြးခါစက ေျမေခြးမႀကီးက ေစာင့္ေရွာက္ထားသည္ဟူေသာ ဂူႀကီးတစ္ခုတြင္ေနၾကၿပီး၊ မ်ဳိးဆက္ရွင္သန္ေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ဆိတ္ကိုယဇ္ပူေဇာ္ၿပီး၊ သန္႔စင္ျခင္းအထိမ္း အမွတ္အျဖစ္ ရည္ရြယ္၍ ေခြးကို ယဇ္ပူေဇာ္ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေယာက်္ားေလးမ်ားက ဆိတ္၏အ ေရခံြကို လွီးျဖတ္ကာ ယဇ္ပူေဇာ္ထားေသာ ေသြးထဲႏွစ္ၿပီး၊ လမ္းတကာ လမ္းတြင္ေတြ႕ ေသာ မိန္းမမ်ားႏွင့္ လယ္ခင္း၊ ယာခင္းမ်ားကို ထုိေသြးလူးထားေသာ အေရခံြမ်ားႏွင့္ အသာ အယာ႐ုိက္ၾကသည္။ ေရာမမိန္းမမ်ားက လည္း ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းခံရသည္ကိုမေၾကာက္ ႐ြံ႕ သည့္အျပင္၊ ထုိအေရခံြမ်ားႏွင့္ ထိရသည့္ အတြက္ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ သူတုိ႔ပုိ၍ မ်ဳိးဆက္ေအာင္ျမင္ေစမည္ဟု ယူဆကာ ၀မ္းေျမာက္စြာလက္ခံၾကေလသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေန႔လည္တြင္ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ မိန္းမပ်ဳိအားလံုးက သူတုိ႔၏နာမည္မ်ားကိုေရးကာ အလြန္ႀကီးမားေသာ အလြန္ႀကီးမားေသာ အုိးႀကီးထဲတြင္ ထည့္လုိက္ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အိမ္ေထာင္မရွိေသာ ေယာက်္ားေလးမ်ားက အုိးႀကီးထဲမွ နာမည္မ်ားကို တစ္ဦးစီ ေရြးၾကကာ၊ ထုိမဲေပါက္ေသာ မိန္းကေလးႏွင့္ ေယာက်္ားေလးတုိ႔သည္ ထုိႏွစ္အတြက္ အတဲြအျဖစ္သတ္ မွတ္လုိက္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ တဲြဖက္ျခင္းခံရသူမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ (ေအဒီ ၄၉၈ တြင္) ပုပ္ရဟန္းႀကီး Gelasius (ဂ်ေလးစီးယပ္စ္)က ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၄ ရက္ကို St. Valentine’s Day ဟု ေခၚတြင္ေစသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေရာမသားမ်ား၏ မဲေဖါက္ရန္ ေယာက်္ား၊ မိန္းမအတြဲတဲြေပးျခင္း စနစ္ကို ခရစ္ယန္ ဘာသာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာေၾကာင့္ တရားမ၀င္ဟု ေၾကျငာလုိက္သည္။

ျပင္သစ္ႏွင့္ အဂၤလန္တုိ႔တြင္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၄ သည္ ငွက္မ်ားစတင္မိတ္လိုက္သည့္ေန႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ထုိအေၾကာင္းအရာကိုအစဲြျပဳ၍ ေဖေဖၚ၀ါရီလ အလယ္ ၁၄ ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ St. Valentine’s Day သည္လည္း အခ်စ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ထံုမႊန္ေစရမည္ဟု ဆုိထားၾကသည္။

ႏွစ္အၾကာဆံုး valentine အထိမ္းအမွတ္ကဗ်ာတစ္ခုသည္ ယခုအထိ London ရွိ British စာၾကည့္တုိက္တြင္ ယခုတုိင္ ရွိေနပါသည္။ ထုိကဗ်ာသည္ Orleans (ေအာ္လင္း)ၿမိဳ႕စား Charles က (၁၄၂၅ တြင္ Agincount တုိက္ပဲြတြင္ အဖမ္းခံရၿပီး ၿဗိတိန္တာ၀ါ (Tower of London) တြင္ ထိမ္းခ်ဳပ္ခံရစဥ္) သူ၏ ဇနီးကို ေရးသားေပးပုိ႔ေသာ စာျဖစ္သည္။

ထုိျဖစ္ရပ္အၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္းသိပ္ၿပီးမၾကာခင္မွာပင္၊ အဂၤလန္ဘုရင္ ပဥမေျမာက္ ဟံနရီ က စာေရးဆရာ John Lydgate ကို ငွားရမ္းကာ Valois ၿမိဳ႕မွ Catherine ထံ Valentine အခ်စ္သ၀ဏ္လႊာေရးသားေစသည္။

ဂရိဇ္ ၿဗိတိန္တြင္ Valentine’s Day သည္ ၁၇ ရာစုမွ စ၍ အႏွ႔ံအျပားစတင္က်င္းပၾကသည္။ ၁၈ ရာစုအလယ္ပုိင္းတြင္မူ လူအတန္းအလႊာေပါင္းစံုရွိ သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ခ်စ္သူမ်ားၾကား ထုိေန႔တြင္ လက္ေဆာင္မ်ား၊ လက္ေရးမူမ်ားႏွင့္ ေရးထားေသာစာမ်ား အျပန္အလွန္ဖလွယ္ ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ၁၈ ရာစုေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ပံုႏွိပ္စက္မ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီးျဖစ္၍ လက္ေရး ႏွင့္ေရးေသာစာအစား ပံုႏွိပ္ထားေသာကဒ္မ်ားက အစားထုိးလာပါသည္။ ထုိစဥ္အခါက မိမိ၏ခံစားခ်က္မ်ားကို တုိက္႐ုိက္ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိေသာဓေလ့မွာ သိပ္ၿပီးမရွိၾကေသာေၾကာင့္ အသင့္ေရးထားေသာ ကဒ္ျပားမ်ားျဖင့္ မိမိ၏ခံစားခ်က္မ်ားကို ေဖၚျပၾကသည္။ စာပုိ႔ခမ်ား ကလည္း သက္သာေသာေၾကာင့္ Valentine Card မ်ားကို လူအေျမာက္အျမားက အခ်င္းခ်င္းပုိ႔ၾကသည္။

အေမရိကန္လူမ်ဳိးမ်ားသည္လည္း လက္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ Valentine လက္ေဆာင္မ်ားကို ၁၇ ရာစုႏွစ္စပုိင္းကစ၍ ဖလွယ္ၾကသည္။ ၁၈၄၀ တြင္ အေမရိကန္၌ Esther A ( အက္စသာ ေအ) ေဟာ္လန္က Valentine Card အေျမာက္အျမားကို ပထမဆံုးစတင္ထုတ္လုပ္လုိက္သည္။

Greeting Card Association (အဖဲြ႕)၏ အဆုိအရ ဘီလီယံမ်ားေသာ Valentine Card မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ပုိ႔ၾကဖလွယ္ၾကသည္။ Valentine’s Day သည္ ႏွစ္စဥ္ လူအမ်ား ဒုတိယအမ်ားဆံုး Card ပုိ႔ေသာ ေန႔ျဖစ္သည္။ (ခရစ္စမတ္တြင္ ၂.၆ ဘီလီယံကဒ္မ်ားပုိ႔ ၾကသည္။) ၈၅% ေသာ Valentine’s Card မ်ားကို မိန္းမမ်ားက၀ယ္ၾကသည္။ Valentine’s Day ကုိ အေမရိကအျပင္၊ Canada, Mexico, United Kingdom, France ႏွင့္ Australia တုိ႔တြင္ က်င္းပၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ Valentine’s Day ႏႈတ္ဆက္ျခင္းသည္ အလယ္ေခတ္မွာပင္ ေပၚျပဴလာ ျဖစ္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၄၀၀ ေနာက္ပုိင္းမွာမူ စာျဖင့္ေရးသားေသာ Valentine ေပၚေပါက္လာသည္။ ႏွစ္အၾကာျမင့္ဆံုးေသာ Valentine Card ကို British Museum တြင္း ျပသထားသည္။

ပထမဆံုးေသာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ Valentine Card ကို USA တြင္ ၁၈၄၀ ခုႏွစ္တြင္ Esther A. Howland က စတင္ျပဳလုပ္သည္။ Howland ကို Valentine အေမဟု ေခၚတြင္ၿပီး၊ စာမ်ား၊ ဖဲျပားမ်ား၊ ႐ုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ ေ၀ဆာစြာ ျပဳလုပ္ထားၾကသည္။

0 comments

Make A Comment
top